Quy định về vấn đề xin trợ cấp xã hội ảnh hưởng đến việc xin cấp Thẻ Xanh và hồ sơ bảo lãnh Định Cư

QUY ĐỊNH MỚI VỀ VẤN ĐỀ XIN TRỢ CẤP XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XIN CẤP THE XANH VÀ HỒ SƠ BẢO LÃNH ĐỊNH CƯ

Hôm qua, ngày 31 tháng 1 năm 2020, Sở Di trú đã chính thức thông báo về việc thi hành chính sách mới về hạn chế cấp visa, cấp thẻ xanh cho những người được bảo lãnh mà có khả năng sẽ xin trợ cấp xã hội.

Theo thông báo này của Sở Di trú, chính sách mới này sẽ bắt đầu được áp dụng kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 cho tất cả các tiểu bang, ngoại trừ tiểu bang Illinois vì bản án do tiểu bang này chống án vẫn chưa có hiệu lực thi hành. Như vậy, những hồ sơ bảo lãnh định cư, xin thẻ xanh được nộp đi từ tiểu bang này sẽ chưa có hiệu lực thi hành, phải chờ cho đến khi có phán quyết cuối cùng của Tối cao Pháp viện liên bang, tức là, những hồ sơ được nộp từ tiểu bang này vẫn được áp dụng theo chính sách cũ.

Chính sách mới này chỉ áp dụng cho những hồ sơ được nộp từ sau ngày 24 tháng 2 năm 2020, các hồ sơ để được nộp trước ngày này thì vẫn áp dụng theo chính sách cũ. Như vậy, những ai đã nộp hồ sơ bảo lãnh định cư cho thân nhân trước ngày 24 tháng 2 năm 2020 thì yên tâm vì không bị chính sách mới gây trở ngại cho việc bảo lãnh thân nhân của mình.