Quân đội Việt Nam h ủy đầu đ ạn sú ng như thế nào?

Ti êu hủ y đạ n dư ợc không bảo dưỡng và sửa chữa được là việc bắt buộc phải thực hiện đối với ngành quân khí nhằm bảo đảm an toàn về con người, đạ n dư ợc, hệ thống kho tàng, trang thiết bị cất giữ.

 

Vậy chúng được xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn cho người thực hiện, vừa không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh?

 

Đầu đạn súng được hủy như thế nào?

 

 

Phóng sự