Cập nhật tin trong nước, tình hình xã hội pháp luật